SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIH POGODB

Pogodba med strankama velja za sklenjeno s potrditvijo naročila oziroma rezervacije naročnika in povratno potrditvijo naročila oziroma rezervacije izvajalca. V naročilu se določi vrsta vozila, relacija prevoza, datum in ura prevoza, mesto pričetka prevoza in cena.


POTREBNI DOKUMENTI, REZERVACIJE IN PLAČILA

Sprejem ponudbe pomeni rezervacijo prevoza. Slednja je opravljena s pisnim naročilom po elektronski pošti. Za zavezujočo rezervacijo šteje tudi vsako drugo ustno ali pisno naročilo, ki vsebuje ime in priimek naročnika, njegov naslov in kontaktni telefon oz. v primeru pravne osebe ime firme, ime kontaktne osebe, sedež podjetja in kontaktni telefon.

V primeru rezervacije šteje, da je naročnik sprejel predmetne splošne pogoje, ki so v času rezervacije objavljeni na dostopnem mestu na spletni strani.

Morebitno akontacijo vplačnik poravna osebno ali preko TRR-ja.


ODPOVED REZERVACIJE

Naročnik lahko kadarkoli stornira rezervacijo, vendar vse nastale stroške krije sam – vključno z administrativnimi stroški 15 Eur na rezervacijo.

Pravico do odpovedi lahko uveljavlja na sedežu podjetja Tajhman turizem d.o.o. in sicer v pisni obliki, sicer se odpoved rezervacije ne upošteva. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi. Naročnik lahko odpoved rezervacije opravi po elektronski pošti ali po pošti, pri čemer se za dan odpovedi šteje datum prejema pošiljke.

V primeru odpovedi rezervacije s strani naročnika ima podjetje Tajhman turizem d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi prevoza, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik predložil pisno ali elektronsko verzijo odpovedi:

  • za odpoved do vključno 14 dni pred načrtovanim prevozom – 15 eur administrativnih stroškov
  • za odpoved od 13 dni in do vključno 8 dni pred načrtovanim prevozom – 30 % cene prevoza in 15 eur administrativnih stroškov
  • za odpoved 7 dni do vključno 3 dni pred načrtovanim prevozom – 50 % cene prevoza in 15 eur administrativnih stroškov
  • za odpoved manj kot 3 dni pred načrtovanim prevozom – 100 % cene prevoza in 15 eur administrativnih stroškov
  • za odpoved na dan načrtovane poti (odpoved na mestu odhoda) – 100 % cene prevoza, stroški dostavnih kilometrov in 15 eur administrativnih stroškov
  • Rezervacija šteje za odpovedano tudi v kolikor ni opravljeno plačilo v dogovorjenem roku.

Prevoznik (Tajhman turizem d.o.o.) si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe (oz. odpovedi rezervacije ali spremembe rezervacije), če pred prevozom ali med njim nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za prevoznika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil oz. rezervacije ne bi potrdil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe oz. potrditvi rezervacije.

Tajhman turizem d.o.o. si pridržuje pravico, da ob pričetku prevoza oseb zavrne prevoz osebi, za katero sumi, da je alkoholizirana ali pod vplivom prepovedanih drog. Prevoznik si prav tako pridržuje pravico zavrniti prevoz osebam, mlajšim od 15 let brez spremstva odrasle osebe. V primeru iz tega odstavka naročnik ni upravičen do povračila plačila za storitev.


PRILAGODITEV DOGOVORJENE CENE PREVOZA

Prevoznik ima pravico prilagoditi (zvišati) dogovorjeno ceno prevoza v skladu s spremembo cestninjenja in rastjo cen goriva na trgu, če pride do spremembe po potrditvi naročila do izvedbe prevoza.


DOLŽNOSTI NAROČNIKA V PRIMERU PREVOZA V TUJINO

V kolikor prevoz oseb zajema prehod državne meje, je naročnik ob rezervaciji dolžan sporočiti vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na vstop v tujo državo. V kolikor prevoz oseb zajema prehod državne meje, je naročnik dolžan poskrbeti, da potniki razpolagajo s potno listino, ki je veljavna še najmanj 6 mesecev po vstopu v tujo držav, ter potrebnimi dovoljenji za prehod oseb in blaga oziroma prtljage. V kolikor navedeno dolžnost opusti, odgovarja za posledice, nastale zaradi take opustitve.


SPOŠTOVANJE DELOVNEGA ČASA IN POČITKA VOZNIKOV

Prevoznik in naročnik sta dolžna spoštovati Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) (v nadaljevanju zakon). V kolikor pride do podaljšanja dogovorjenega predvidenega trajanja prevoza po krivdi naročnika oziroma potnikov naročnika ali kršitve drugih določb zakona s strani naročnika oziroma potnikov naročnika, ima prevoznik pravico odstopiti od pogodbe, voznik prevoznika vrniti brez potnikov, naročnik pa je dolžan povrniti vse stroške in globe v posledici tega.


ODGOVORNOST ZA PROGRAM POTOVANJA

Naročnik ob rezervaciji prevoza, prevozniku posreduje program potovanja ter prevzame odgovornost za izvedbo potovanja po tem programu. V kolikor pride do spremembe programa potovanja po sklenitvi pogodbe, po krivdni naročnika oziroma potnikov naročnika, zaradi česar nastanejo okoliščine, ki za prevoznika predstavljajo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil oz. rezervacije ne bi potrdil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe oziroma potrditvi rezervacije, ima prevoznik pravico odstopiti od pogodbe, voznik prevoznika vrniti brez potnikov, naročnik pa dolžan povrniti vse stroške in globe v posledici tega.


ODGOVORNOST ZA POVZROČENO ŠKODO NA VOZILU

Naročnik odgovarja za škodo, ki jo povzročijo potniki v oz. na vozilu in je dolžan povrniti vse stroške (popravila, prevoza na servis, izrednega čiščenja, ipd.) v posledici tega.


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Prevoznik varuje vse pridobljene podatke o naročniku, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S sklenitvijo pogodbe (s podano rezervacijo) naročnik pristaja na uporabo osebnih podatkov za statistične namene in namene obveščanja v zvezi s prevozom.


REŠEVANJE SPOROV

Vsakršne napake v storitvi mora naročnik grajati nemudoma, sicer izgubi pravico do povračila morebitne škode. Slednjo lahko naročnik uveljavlja v zakonsko določenem prekluzivnem roku.

Prevoznik odgovarja za škodo naročnika največ do višine cene storitve.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse morebitne spore prednostno reševali po mirni poti.

Za morebitno sodno reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.


VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od dneva objave in učinkujejo za vsa pravna razmerja, sklenjena po dnevu objave.

Tajhman turizem d.o.o
Datum objave: 3.1.2018